Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej przygotowany przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zawiera w sobie i obejmuje wiele różnych dyscyplin tematycznych. Na portalu e-WSIiZ znajdą się przygotowane przez naszą kadrę dydaktyczno-naukową wyspecjalizowane kursy z zakresu: nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej i wiele innych. Z biegiem czasu sukcesywnie będziemy dodawać kolejne szkolenia z tego obszaru tematycznego do Państwa dyspozycji.

Celem kursu Balneologia z hydroterapią jest pogłębienie wiedzy przez studentów z zakresu szeroko pojętej medycyny fizykalnej a w szczególności zabiegów z zakresu balneoterapii i hydroterapii jako podstawowych działów kompleksowej rehabilitacji.

Celem kursu DL jest opanowanie materiału z zakresu postępowania fizjoterapeutycznego z uwzględnieniem stanu klinicznego i dynamiki rozwoju poszczególnych schorzeń w neurologii i reumatologii. Materiał przedstawiony w kursie DL pozwoli przybliżyć wyżej wymienione, wybrane grupy schorzeń z uwzględnieniem etiopatogenezy skutków klinicznych, co w postępowaniu fizjoterapeutycznym ułatwi studentowi zaplanować pracę, zastosować odpowiednią diagnostykę i wykorzystać stosowane w rehabilitacji metody. Przedstawiony materiał powinien przybliżyć także studentowi testy fizjoterapeutyczne powszechnie stosowane w diagnostyce i różnicowaniu objawów klinicznych. W materiale zebrane zostały także informacje dotyczące kluczowych badań, stosowanych technik i metod w zależności od dynamiki rozwoju choroby z uwzględnieniem wieku dziecięcego i osób w podeszłym wieku. Dużo uwagi poświęca się także nowoczesnym technikom operacyjnym, zastosowania wyciągów i sposobu unieruchomień w uszkodzeniach narządu ruchu. Współczesny absolwent fizjoterapii powinien legitymować się interdyscyplinarną wiedzą medyczna, psychologiczną i pedagogiczną, co może warunkować prawidłowy przebieg procesu leczenia i terapii.


Hipoterapia to forma rehabilitacji psychoruchowej, do której stosuje się konia. Jest jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, czyli oddziałującej jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie. Stosowana jest zarówno u dzieci, u młodzieży, jak i u dorosłych. Terapia niepełnosprawnych z zastosowaniem metody hipoterapii obejmuje głównie osoby niepełnosprawne ruchowo, sensorycznie i umysłowo. Dobroczynne dla zdrowia skutki kontaktu z koniem znane były już w starożytności; jako metoda leczenia pojawiły się w nowoczesnej medycynie w latach 50-60-tych XX w., zwłaszcza w neurologii, ortopedii i psychiatrii.

Celem kursu Nauka o człowieku jest zapoznanie studenta z następującymi tematami:

  • plan budowy ciała człowieka,
  • zestawienia zespołów czynnościowych mięśni kręgosłupa, klatki piersiowej, tłoczni brzusznej, kończyn,
  • węzły chłonne.

Celem kursu jest zapoznanie z pojęciami ściśle związanymi z tematyką rekreacji i czasu wolnego. Przekazanie wiedzy o aktywności rekreacyjnej w różnych fazach życia człowieka. Kurs prezentuje sylwetkę animatora i instruktora rekreacji z ich predyspozycjami do pracy w zakresie szeroko pojętej rekreacji. Celem kursu jest również zaznajomienie z podstawowymi metodami, formami i środkami stosowanymi w rekreacji oraz uzyskanie umiejętność planowania i programowania imprez sportowo-rekreacyjnych ze znajomością podstawowych zachowań w środowisku przyrodniczym. W zakończeniu kursu przedstawiono organizację rekreacji w Polsce. 

Celem kursu jest zapoznanie studentów z tematyką toksykologii. Szczególny nacisk położono na praktyczne aspekty tej dziedziny wiedzy tj. uzależnienia, rozpoznawanie roślin trujących oraz zasady postępowania z chorymi zatrutymi.