Obszar nauk społecznych dzieli się na trzy dziedziny: nauki społeczne, nauki ekonomiczne oraz nauki prawne. Na portalu e-WSIiZ znajdą się kursy z dyscyplin takich jak: (1) nauki społeczne: bezpieczeństwo, media, polityka, psychologia, komunikacja społeczna, socjologia; (2) nauki ekonomiczne: ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu, (3) nauki prawne: nauki o administracji, prawo.

Celem pracy z kursem Antropologia społeczna Europy jest umożliwienie zapoznania się z zarysem podstawowych zagadnień związanych z jednej strony z głównym aspektem antropologicznym europejskiej rzeczywistości, stawiając osobę w centralnym punkcie rozważań, a z drugiej, ukazanie jej szerszej - społecznej perspektywy.

Korzystający z kursu po jego zakończeniu, powinien posiadać wiedzę pozwalającą mu względnie swobodnie poruszać się po problematyce antropologicznej, dostrzegać i rozumieć mechanizmy i czynniki kształtujące świadomość społeczną Europy na przestrzeni wieków, zarówno w wizerunku całej Europy, oraz w jej aspektach regionalnych i lokalnych.

Celem kursu Ekonomia jest opisanie możliwości państwa w zakresie interwencji na rynku oraz przedstawienie skutków jakie niesie ze sobą wprowadzanie cen minimalnych i maksymalnych, przedstawienie cech klasycznych modeli mikroekonomicznych oraz ocena ich przydatności w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa, poznanie skutków zmian stopy procentowej dla gospodarki, zapoznanie się z koncepcją modelu IS-LM, powtórzenie wiadomości dotyczących funkcjonowania rynku pieniężnego i towarowego, zrozumienie zależności łączących rynek towarowy z rynkiem pieniężnym, zdobycie umiejętności przewidywania skutków wprowadzania polityki fiskalnej i monetarnej o różnym charakterze.

Po zapoznaniu się z przedstawionym materiałem korzystający z kursu będzie w stanie opisać metodologię kalkulacji poszczególnych kategorii dochodu narodowego w Polsce, interpretować kategorie dochodu narodowego, wskazać na istniejące między nimi różnice i wyjaśnić z czego one wynikają, zanalizować sytuację gospodarczą Polski, odnosząc się do podstawowych kategorii dochodu narodowego oraz wykorzystywać podstawowe źródła danych statystycznych, opisujących sytuację gospodarczą Polski.


Celem kursu jest przekazanie podstawowych informacji na temat ewolucji form zarządzania państwem oraz ukazanie genezy współczesnych instytucji administracyjnych. Zapoznanie się z tematyką kursu:

  • pozwoli lepiej zrozumieć i przyswoić treść innych przedmiotów prawno-administracyjnych objętych planem studiów kierunku Administracja;
  • umożliwi zrozumienie współczesnych instytucji administracyjnych;
  • pozwoli zrozumieć sens wprowadzonych reform administracji.

Absolwenci kierunku Administracja będą w przyszłości decydować o obliczu polskiej administracji, dlatego też wiedza o administracji w kontekście historycznym stanowi niezbędny składnik ich wykształcenia, m. in. ze względu na to, że pozwoli uniknąć błędów popełnianych w przeszłości.

Celem kursu Metody organizacji i zarządzania jest ukształtowanie myślenia systemowego, holistycznego w zarządzaniu współczesną organizacją na tle procesów globalizacyjnych, zapoznanie z nowoczesnymi teoriami, koncepcjami, metodami zarządzania zintegrowanego w perspektywie projektowania, modelowania i stosowania w praktyce menedżerskiej powyższych rozwiązań oraz ukształtowanie umiejętności zarządzania zmianą i rozwojem wartości firmy.


W obecnym stanie nauki administracji rysują się trzy kierunki badawcze: kierunek badań nad refleksją teoretyczną w zakresie zjawisk administracji publicznej, analiza i opis funkcjonujących struktur i procesów administracyjnych oraz konstruowanie nowych modeli i zasad organizacji i funkcjonowania współczesnej administracji (Jan Jendrośka 2002)[1]. Przedmiotem niniejszego kursu jest przedstawienie wyników badań nad funkcjonującymi strukturami organizacyjnymi, konkretnie zasad tworzenia makrostruktur, mikrostruktur organizacyjnych oraz pojedynczych stanowisk pracy w administracji publicznej.

Kurs składa się z ośmiu części. Każda z nich stanowi samodzielną całość. Kurs oparty jest o następującą systematykę: przedstawiony jest stosunek nauki administracji do innych nauk, następnie wyjaśnione jest pojęcie struktury organizacyjnej administracji publicznej, wymienione zasady tworzenia w administracji publicznej makrostruktur organizacyjnych, mikrostruktur - jednostek organizacyjnych, indywidualnych stanowisk pracy oraz zasady określenia zadań dla stanowisk pracy w kontekście całości organizacyjnej. Na końcu umieszczony jest słownik pojęć używanych w tekście.

Część wykładowa poświęcona jest omówieniu podstawowych pojęć oraz wskazaniu przykładów Część ćwiczeniowa składa się z dwóch bloków: pierwszy to interaktywne ćwiczenia „przeciągnij upuść”, których celem jest odnalezienie odpowiednich definicji i przyporządkowanie ich do wybranych pojęć, drugim jest ćwiczenie polegające na rozwiązaniu testu poświęconego szczegółowym zagadnieniom poruszanym w poszczególnych częściach kursu. Do każdej części został przygotowany zestaw pytań kontrolnych. W „dodatkach” wskazana jest literatura podstawowa dla tematu.


---------------------------------------------------------------------------------------

[1] Cyt. za  A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski Administracja publiczna Kolonia Limited 2004, s. 352.


Celem kursu jest przedstawienie podstawowych informacji o roli i znaczeniu rynku kapitałowego w gospodarce. Kurs zawiera najważniejsze informacje dotyczące instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na rynkach finansowych. Studenci będą mogli również zapoznać się z kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi inwestowania na rynku kapitałowym.