Obszar nauk ścisłych przygotowany przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zawiera w sobie i obejmuje wiele różnych dyscyplin tematycznych. Wyróżnić możemy tutaj trzy dziedziny: nauki matematyczne, nauki fizyczne oraz nauki chemiczne. Na portalu eWSIiZ znajdą się kursy z dyscyplin takich jak: (1) nauki matematyczne: matematyka i informatyka; (2) nauki fizyczne: fizyka.

Celem kursu jest zapoznanie Czytelników z metodami statystycznie analizy danych, w tym analizy wielowymiarowej. Każdy temat zawiera niezbędne informacje teoretyczne, sposób rozwiązania przykładowego zadania i zestaw ćwiczeń do samodzielnego przestudiowania przez Czytelnika.

Celem kursu jest zapoznanie użytkownika z istotą logiki, sposobami przeprowadzania i prezentacją procesu dedukcji. Kurs prezentuje nie tylko najczęściej stosowane elementy logiki, ale również zestawia je z historycznymi podejściami. Wiele zaprezentowanych teorii jest obecnie na etapie rozwoju, dzięki czemu użytkownik  ma okazję zapoznać się z kierunkiem rozwoju współczesnej logiki i jej zastosowaniem. Kurs wzbogacony jest o ciekawostki, zagadki logiczne, przykłady i zestawy zadań do każdego rozdziału.

Matematyka dyskretna powstała z wielu działów matematyki, między innymi:

  • logiki,
  • teorii mnogości,
  • kombinatoryki,
  • teorii liczb,
  • algorytmiki,
  • teorii grafów,
które zajmują się strukturami przeliczalnymi, w szczególności skończonymi.

Celem kursu Matematyka dyskretna jest zapoznanie studentów z podstawową tematyką dotyczącą tej dziedziny. Założeniem jest nabycie umiejętności rozumienia pojęć z tego zakresu, biegłego operowania nazewnictwem i symboliką związaną z Matematyką dyskretną oraz rozwiązywanie podstawowych zadań.

Celem kursu jest przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu numerycznego różniczkowania i numerycznego całkowania funkcji jednej i dwóch zmiennych. Numeryczne metody różniczkowania funkcji pozwalają na obliczanie przybliżonych wartości pochodnych funkcji w punkcie (a nie samych pochodnych) bez korzystania z metod analitycznych (nawet bez biegłej umiejętności liczenia pochodnych i znajomości reguł różniczkowania). Numeryczne metody całkowania funkcji pozwalają natomiast na obliczanie przybliżonych wartości całek oznaczonych z funkcji (a nie samych całek) bez korzystania z niejednokrotnie skomplikowanych metod analitycznych (nawet bez biegłej umiejętności obliczania całek nieoznaczonych i znajomości reguł całkowania). Numeryczne metody różniczkowania i całkowania pozwalają więc (z pomocą odpowiedniego narzędzia komputerowego, np. programu MATLAB) na, w miarę szybki sposób, obliczania przybliżanych wartości pochodnych i całek.