Obszar nauk przyrodniczych dzieli się na dwie dziedziny: nauki biologiczne oraz nauki o Ziemi. Na portalu e-WSIiZ znajdą się kursy z dyscyplin takich jak: (1) nauki biologiczne: biologia, ekologia; (2) nauki o Ziemi: geografia.

Celem projektu ICT4STD jest modernizacja oferty 4 uczelni – Università della Svizzera Italiana (Szwajcaria), Univerzitet u Novom Sadu (Serbia), Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde (Niemcy) oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania – poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnego kursu “ICT jako narzędzie rozwoju i promocji zrównoważonego rozwoju turystyki” skierowanego do studentów kierunków związanych z turystyką. 

Celem kursu jest pomoc w poznaniu najważniejszego, niezbędnego i najbardziej specjalistycznego wyposażenia turystycznego używanego w różnych formach aktywności ruchowej. Zadania do wykonania zawarte w kursie pozwolą na lepszą orientację w jakości oferowanego sprzętu do uprawiania turystyki oraz zapewnią właściwy dobór i jego wykorzystanie w zależności od zaplanowanej formy działalności sobie i swoim przyszłym klientom. 

Zawarty w kursie materiał wzbogaca wiedzę na temat sprzętu do uprawiania różnorakich form aktywności ruchowej. Zawiera również wiadomości z zakresu budowy oraz konserwacji tego sprzętu. Na końcu kursu znajduje się słowniczek pojęć fachowych, dzięki któremu błyskawicznie można poznać lub przypomnieć sobie specjalistyczną terminologię.

Celem kursu jest zapoznanie z przewodnimi składnikami przyrodniczymi środowiska geograficznego Polski, do których należą: położenie fizycznogeograficzne, ukształtowanie powierzchni (rzeźba terenu) i budowa geologiczna. Elementy te rozpatrywane są na tle podziału Polski na makroregiony fizycznogeograficzne. 

Celem kursu jest zapoznanie z walorami Karpat Polskich. Dla lepszego i łatwiejszego opanowania prezentowanych zagadnień, materiał został zilustrowany zdjęciami i rycinami. Najdokładniej poruszane są zagadnienia związane ze wschodnią częścią Karpat Polskich. Za pośrednictwem zamieszczonych ćwiczeń i testów istnieje możliwość nie tylko samodzielnej nauki, lecz również systematycznego ćwiczenia i kontroli postępów w nauce.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z problemami ochrony środowiska w Polsce i na świecie, a także potrzebami jego ochrony przy pomocy dostępnych środków. W kursie poruszono tematy globalnych problemów zanieczyszczenia środowiska tj. efekt cieplarniany, dziurę ozonową, kwaśne deszcze. Dla uwidocznienia skali problemu przytoczono tematy chorób wywoływanych w zatruwanym środowisku oraz konsekwencje prawne przestępstw przeciwko środowisku. Z drugiej strony kurs przybliża studentom temat mody na ochronę środowiska poprzez m.in. opis odnawialnych źródeł energii, charakterystykę organizacji działających na rzecz ochrony środowiska, czy przykłady dyrektyw UE mające uregulować (poprawić bądź zniwelować) w znaczny sposób rosnący problem braku dbałości o środowisko naturalne.