Obszar nauk humanistycznych dzieli się na dwie dziedziny: nauki humanistyczne i nauki teologiczne. Na portalu eWSIiZ znajdą się kursy z dyscyplin takich jak: filozofia, historia, historia sztuki, kulturoznawstwo.

Celem kursu Etyka jest zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami z zakresu aksjologii. Poprzez przedstawienie poszczególnych pojęć związanych z badaniem wartości oraz poglądowym przedstawieniem stanowisk wybranych filozofów, na współczesnych zastosowaniach etyki kończąc, korzystający z kursu zyskają wiedzę umożliwiającą zabieranie głosu w trwających obecnie dyskusjach na tematy takie jak np. eutanazja, kara śmierci, czy aborcja. Zdaje się to być szczególnie ważne teraz, kiedy wieści się upadek obyczajów, a poziom toczonych publicznie debat nie odbiega od przysłowiowych dyskusji „spod budki z piwem”. Kurs zawiera również ogólne wprowadzenie do zagadnień z zakresu historii filozofii oraz ma pokazać sposób formułowania zakazów i nakazów moralnych, swoistą metodologię dokonywania ocen i wartościowań. Poprzez wskazanie konkretnych trudności na polu aksjologii kurs ma uzmysłowić, iż używanie pojęć typu tolerancja, dobro, zło, równouprawnienie itp., powinno być poprzedzone namysłem, ponieważ stanowią one element szeroko pojmowanej kultury europejskiej. 

Niniejszy kurs stanowi przegląd różnych istotnych zjawisk związanych ze sztukami plastycznymi i literaturą XX i XXI wieku. Skonstruowany jest w taki sposób, by każdemu z tych zjawisk oprócz opisu towarzyszyły stosowne ilustracje.

Zajęcia z historii sztuki mają na celu zapoznanie z najważniejszymi zjawiskami artystycznymi od czasów prehistorycznych po współczesność. W ramach wykładu omawiane są kolejne epoki historyczne i najwybitniejsze dzieła z kręgu kultury śródziemnomorskiej z odniesieniem do sztuki Polski i Podkarpacia. Wykłady ilustrowane są slajdami i projekcjami filmów. Nacisk położony zostaje przede wszystkim na problematykę sztuk wizualnych. Poruszane zasadnicze problemy to znajomość i rozpoznanie stylów w architekturze.

Kurs z Historii powszechnej XX wieku, który właśnie rozpoczynasz, ma być pomocą w uchwyceniu głównych procesów i wydarzeń historycznych jednego z zamkniętych okresów ubiegłego stulecia. Nie jest to multimedialna forma podręcznika czy skryptu z regularnym wykładem historii dwudziestolecia międzywojennego. To raczej uzupełnienie lub wstęp wskazujący dalsze kierunki samodzielnych rozważań, dociekań, analiz. W tym opracowaniu skupiono się na głównych procesach politycznych wybranego okresu, za podstawowe kryterium przyjmując ich zasięg, doniosłość i znaczenie dla ciągu wydarzeń w latach pomiędzy globalnymi konfliktami oraz wpływ na sytuację świata u proguII wojny światowej. Przez wzgląd na specyfikę oraz obszerność tematu, pominięto tutaj (lub potraktowano szczątkowo) zagadnienia związane ze światem kolonialnym w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej.

Celem kursu jest umożliwienie jego Uczestnikom zapoznania się z podstawowymi zagadnieniami psychologicznymi. Uczestnik uzyska wiedzę dotyczącą teoretycznych podstaw psychologicznego funkcjonowania człowieka, takich jak procesy poznawcze, emocje, motywacja, osobowość, procesów życia społecznego oraz w zakresie psychologii stosowanej zarówno jeśli chodzi o świat biznesu jak również odnośnie własnego rozwoju, aktywności zawodowej, czy też przeciwdziałania psychopatologii. Praktyczne opanowanie prezentowanej wiedzy będzie możliwe dzięki zamieszczonym w kursie zadaniom.